ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವೇನು?

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವೇನು?
John Burns

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವ ನೀಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ:ನೀರು ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಹೇರಳವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ:ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡುವಂತೆ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ:ನೋವಾಸ್ ಆರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ವಿಭಜನೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ನೀರು ಹೊಸ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:ನೀರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ "ಜೀವಜಲ" ಎಂದು ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ (ಜಾನ್ 4:10).

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಕೇತವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯ ಪರಿವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಿರುವಾಗ, ದೈವಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೀರಿನ ಉಲ್ಲಾಸಕರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಏನು ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ

ಮಗ್ಗಲು ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ
ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನೀರಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಿತು,ಬುಗ್ಗೆಗಳು.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬೈಬಲ್ನ ಅರ್ಥ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ದುಃಖದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ದುಃಖ ಅಥವಾ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಳುಗಿರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಮೋಡರಹಿತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ತೇಲುವುದು ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ನಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕನಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕನಸಿನ ನೀರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮರ್ಕಿ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲವಾದ ನೀರು ದಮನಿತ ಕೋಪ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೀರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸುತ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನೀರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ವಿಧಗಳು

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧದ ನೀರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ: ಜೀವಂತ, ಸತ್ತ ಮತ್ತು. ಮೊದಲ ವಿಧವು ಜೀವಂತ ನೀರು, ಇದು ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖನಿಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆವಿಷಯ.

ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಲು, ನೀರಾವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೆಡ್ ವಾಟರ್ ಎಂಬುದು ಕೊಳಚೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ನಿಂತ ನೀರು. ಇದು ಮಾನವ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು.

SG ಎಂದರೆ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಅಂತರ್ಜಲ. ಈ ರೀತಿಯ ನೀರು ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಉಪ್ಪು ಜಲಚರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರಗಿದ ಖನಿಜಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ನಿರ್ಲವಣೀಕರಣಗೊಳ್ಳದೆ ಕುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನೀರು ಅರ್ಥ

ಆಳವಾದ ನೀರನ್ನು ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಕೆಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಆಳವಾದ ನೀರು ಸಮುದ್ರದಂತಹ ನೀರಿನ ಭೌತಿಕ ದೇಹಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಜೋನಾನನ್ನು ತಿಮಿಂಗಿಲವು ನುಂಗಿದ ಕಥೆಯಂತೆ ಆಳವಾದ ನೀರು ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಳವಾದ ನೀರು ಸಹ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮೋಶೆಯು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನೀರನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಅವುಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆಯೇ, ನಾವು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಥವಾ ಆತನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥವಾ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿರಲಿ, ದಡಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ. ರಲ್ಲಿಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ಮತ್ತು ಪಾಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ದೇವರು ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಜೀಸಸ್ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದನು.

ನೀರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ರೂಪಕವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನೀರು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಜೀವ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಆದಿಕಾಂಡ 1:2).
ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನ ಆಚರಣೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 22:16).
ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಸಮರಿಟನ್ ಮಹಿಳೆಗೆ "ಜೀವಜಲ" ವನ್ನು ನೀಡಿದನು, ಅದು ಅವಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ (ಜಾನ್ 4:14).
ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ನೀರು ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಹನ ಆರ್ಕ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಲಾಯಿತು (ಆದಿಕಾಂಡ 6-9).
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೀರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಅಂತೆಯೇ, ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಪೋಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ (ಯೆಶಾಯ 44:3).
ಜೀವನದ ಮೂಲ ನೀರು ದೇವರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು "ಜೀವಜಲ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ (ಜಾನ್ 7:37-38) ತನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ನವೀಕರಣ ನೀರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ನೀರಿನ ತೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನವೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಯಾದಾಗ ಆಗುವ ರೂಪಾಂತರ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 5:26).

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ

ಹಳೆಯದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ರೂಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನೋಹ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ ಮಹಾ ಪ್ರವಾಹವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಭರವಸೆಯ ಸುಳಿವು ಇದೆ: ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ನೋಹನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಯೇಸು ನೀರಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದನು, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮುಳುಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿ ನಿದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಜೀಸಸ್ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು - ಅದು ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.

ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕಥೆಯು ಜೋರ್ಡಾನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಜೀಸಸ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಮಿಷನ್‌ಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ - ಇದು ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸಾವು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿತು; ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಜೀಸಸ್ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದರು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿದರು - ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ (ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ) ಭಗವಂತ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.

ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥವೇನು?

ನೀರು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡಅನೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೀಸಸ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದಾಗ ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವು ದೇವರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಅವನು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿದನು ಮತ್ತು ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು (ಲೂಕ 3:21-22).

ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀರು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಕವಾಗಿ ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೆಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಬಾಯಾರಿದವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಯುವುದಾಗಿ ದೇವರು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ (ಯೆಶಾಯ 44:3). ಮತ್ತು ಜಾನ್ 7: 37-39 ರಲ್ಲಿ, ತನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಜೀವಂತ ನೀರಿನ ನದಿಗಳನ್ನು ಹರಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಕತ್ತಲಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಈ ಚಿತ್ರವು ರೆವೆಲೆಶನ್ 22: 1-2 ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪವಿತ್ರ ನಗರ, ನ್ಯೂ ಜೆರುಸಲೆಮ್, ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರ ದಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮರಗಳೊಂದಿಗೆ - ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಜೀವ ನೀಡುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ?

ನೀರು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ, ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆದೈವಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ.

ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ, ನೀರು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು ಅದು ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನೀರನ್ನು ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ದೇಹಗಳ ಬಳಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಪ್ತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರು ವಿಭಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ; ಇತರರಿಗೆ, ಇದು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಶಾಲತೆ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನೀರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರೂ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಇದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನೀರು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಾನ್ 7:37-39 ನಂತಹ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “ಯಾರಾದರೂ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲಿ. .

ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಜೀವಜಲದ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳಿವೆ.” ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುತನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರಿಗೆ ಆತನು ಕೊಡಲಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಉಡುಗೊರೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ.

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನೀರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದಾದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಇದ್ದ ಕಾಯಿದೆಗಳು 2:1-4 ಸೇರಿವೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು 1 ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 12:13 ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, "ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ."

ದೇವರು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?

ದೇವರು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ! ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವನ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜೆನೆಸಿಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ನೀರಿನಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ನೀರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕುರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ತಾನು ನೀರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೊದಲು ಮಾಡುವ ವ್ಯಭಿಚಾರ (ವುದು) ನಂತಹ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಒಳ್ಳೆಯದು, ದೇವರು ನೀರನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇದು ಜೀವನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬಹುದು - ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ!

ವೀಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸಿ: ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಏನು ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ

ವಾಟ್ ಡಸ್ನೀರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ

ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು, ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ನೀರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ

ನೀರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ರೂಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪಾಪವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಆಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ನೀರಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀರು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹಗಳನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂತೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನಿಸಿದಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಬಾಯಾರಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನಾವು ನೀರಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದಾಗ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ನೀರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಯೋಚಿಸಿನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು!

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾವಿಯ ಅರ್ಥ

ಬೈಬಲ್ ನೀರಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರೂಪಕ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೂಲವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಬರ್ಪಿಂಗ್‌ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವೇನು?

ಜೀಸಸ್ ಸ್ವತಃ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ "ಜೀವಂತ ನೀರು" ಎಂದು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. "ನೀರಿನ ಬಾವಿ" ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛವು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನದಿಯಂತಹ ನೀರಿನ ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ "ನೀರಿನ ಬಾವಿ" ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬಾವಿಯು ನೀರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೈಬಲ್ "ನೀರಿನ ಬಾವಿ" ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅದು ಸರಳವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ, ಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಯಂತೆ.

ಅಥವಾ ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಯೇಸು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ತರುವ ಜೀವಂತ ನೀರು (ಜಾನ್ 4:14). ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಬಾವಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೀವ ನೀಡುವ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ

ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆನಮ್ಮ ಉಳಿವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮಗೆ ಬದುಕಲು ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪೋಷಿಸಲು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೆನೆಸಿಸ್ 1: 2 ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, "ಈಗ ಭೂಮಿಯು ನಿರಾಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು, ಕತ್ತಲೆಯು ಆಳವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೂಗಾಡುತ್ತಿತ್ತು." ಇಲ್ಲಿ, ನೀರು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಾ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದದ್ದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಯೋಹಾನ 7:38 ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, "ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವರ ಒಳಗಿನಿಂದ ಜೀವಂತ ನೀರಿನ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ." ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರೊಳಗೆ ಆತನ ಆತ್ಮವು ಹೇಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ಹೀಬ್ರೂ ಅರ್ಥ

ನೀರಿನ ಹೀಬ್ರೂ ಪದವು ಮಯಿಮ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೀರು ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಜೀವನ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪದವು ಮೆಮ್-ಅಲೆಫ್-ಮೆಮ್ ಎಂಬ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದರರ್ಥ "ನೀರು."

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ರೂಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಅಥವಾ ಜೀವ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
John Burns
John Burns
ಜೆರೆಮಿ ಕ್ರೂಜ್ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಿ, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಜೆರೆಮಿ ಇತರರಿಗೆ ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ವಿವಿಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಜೆರೆಮಿ ತನ್ನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.ಜೆರೆಮಿ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಗ್ರ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಕ್ತಿಯ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವವರೆಗೆ, ಜೆರೆಮಿ ತನ್ನ ಓದುಗರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಜೆರೆಮಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಜೆರೆಮಿ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಅನುಕೂಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತುಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಒಳನೋಟಗಳು. ಅವರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಯಲು, ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂತರಂಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಪೋಷಣೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.ಜೆರೆಮಿ ಕ್ರೂಜ್ ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಓದುಗರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.