Ариун Сүнсний гал тагтаа

Ариун Сүнсний гал тагтаа
John Burns

Ариун Сүнс бол анхны Пентекостын баяраас хойш дэлхий дээр байгаа Бурхан Тэргүүний хүн юм. Ихэнхдээ тагтаа, галын бэлгэдэл болсон Ариун Сүнс нь хүн төрөлхтнийг гэм буруутайд нь буруутгах, итгэгчдэд Библийг ойлгож залбирахад нь туслах, итгэгчдийг ариусгах, сүнслэг бэлгүүдийг өгөх зэрэг олон үүрэг гүйцэтгэдэг.

Ариун Сүнс бол гурван хүний ​​нэг юм. Бурхан Тэргүүтэн, Эцэг Хүү хоёрын хажууд. Шинэ Гэрээнд Ариун Сүнсийг ихэвчлэн тэнгэрээс бууж буй тагтаа гэж бэлгэддэг. Ариун Сүнс нь Есүс Христийн сайн мэдээг сонсох үед хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг буруутгадаг гэдгээрээ алдартай. Үйлс 2-т Пентекостын өдөр Ариун Сүнс элч нарыг дүүргэж, тэд өөр өөр хэлээр ярьдаг байв.

Ариун сүнсний гал тагтаа

Мөн_үзнэ үү: Хэрээ цонх тогшихын сүнслэг утга учир

Ариун Сүнс Христэд итгэгчдийн хувьд онцгой чухал, учир нь Түүний оршихуй өдөр бүр мэдрэгддэг. Ариун Сүнс итгэгчдэд Бурханы Үгийг ойлгож, залбирч, Бурханд ойртоход тусалдаг.

Энэ бүхнээс гадна Сүнс итгэгчдийг сүнслэг бэлгүүдээр хангаж, Бурханы хаант улсын төлөө ер бусын зүйлсийг хийх боломжийг олгодог.

Ариун Сүнс дэх тагтаа юу гэсэн үг вэ?

Тагтаа бол Христийн шашин зэрэг олон шашинд Ариун Сүнсний бэлгэдэл юм. Ариун Сүнсийг ихэвчлэн цагаан тагтаа хэлбэрээр дүрсэлсэн байдаг ба амар амгалан, хайр, цэвэр ариун байдлыг илэрхийлдэг гэж үздэг.

Яагаад Ариун Сүнсийг тагтаа шиг будсан бэ?

Ариун Сүнсийг ихэвчлэн дурддагБиблид тагтаа шиг. Матай 3:16-д Есүсийг баптисм хүртэх үед “Ариун Сүнс түүн дээр тагтаа мэт бие махбодтойгоо бууж ирсэн”.

Мөн Иохан 1:32-33-аас бид “Ариун Сүнс түүн дээр [Есүс] тагтаа шиг бие махбодоор бууж ирсэн. Тэнгэрээс нэгэн дуу сонсогдов: "Чи бол миний хайртай Хүү. Та нартай хамт би маш их баяртай байна.’”

Тэгвэл яагаад Ариун Сүнсийг тагтаа бэлэгддэг вэ? Нэгдүгээрт, Ариун Сүнс бол зүгээр нэг эфирийн хүч эсвэл ойлголт биш гэдгийг санах нь чухал; Тэр бол өөрийн гэсэн зан чанар, зан чанартай жинхэнэ хүн юм.

Мөн бидний бие махбод бидний дотоод сэтгэлийн талаар ямар нэг зүйлийг илчилж чаддаг шиг (жишээлбэл, бие махбодийн хувьд хүчтэй хүн сэтгэл хөдлөлийн хувьд ч хүчтэй байж болно) Ариун Сүнс Өөрийгөө илчлэх арга зам нь Түүний тухай ямар нэг зүйлийг илчилж чадна. байгаль.

Тагтаачдын алдартай нэг зүйл бол эелдэг зөөлөн зан чанар юм. Тэд түрэмгий шувууд биш; тэд аяархан шоолж, цоглож байгаад сэтгэл хангалуун байдаг. Энэ нь Ариун Сүнс өөрийгөө хэнд ч тулгадаггүй гэдгийг харуулж байна. Тэр зүгээр л Өөрийн оршихуйг эелдэгхэн илэрхийлж, биднийг Түүнд хариу өгөхийг тэвчээртэй хүлээж байдаг.

Тагтаатай холбоотой өөр нэг зүйл бол тэд насан туршдаа хослодог. Тэд хамтрагчаа олсныхоо дараа тэдэнтэй хамт байх болно - юу ч тохиолдсон хамаагүй, тэд үхэх хүртэл бие биенийхээ төлөө байх болно.

Энэ ньАриун Сүнсний үнэнч байдал; Бид Түүнээс татгалзсан эсвэл Түүнээс нүүр буруулсан ч гэсэн Тэр биднээс хэзээ ч бууж өгдөггүй, харин биднийг дахин Түүнд ирэх хүртэл хайраар хөөцөлдөсөөр байдаг.

Видео үзэх: Ариун Сүнсний Гал, Тагтаа, Хувцас

Ариун Сүнсний гал, тагтаа ба хувцас

Ариун Сүнсний гал тагтаа шивээс

Итгэлээ илэрхийлэхийн тулд Ариун Сүнсний галаас илүү үзэсгэлэнтэй зүйл цөөн байдаг. тагтаа шивээс. Энэхүү шивээсний загвар нь энгийн бөгөөд дэгжин бөгөөд Ариун Сүнсний хүчинд итгэдэг гэдгээ дэлхийд харуулах гайхалтай арга юм.

Гал тагтаа шивээсийг ихэвчлэн нуруу эсвэл мөрөн дээр тавьдаг, учир нь эндээс харахад хамгийн хялбар байдаг.

Загвар нь улаан дөл бүхий цагаан тагтаанаас бүрддэг. Галын дөл нь Ариун Сүнсийг, тагтаа амар амгаланг илэрхийлдэг. Энэхүү шивээс нь итгэлээ загварлаг, өвөрмөц байдлаар илэрхийлэхийг хүсдэг хэн бүхэнд төгс тохирно.

Ариун Сүнсний тодорхойлолт

Ариун Сүнс бол Гурвалын гурав дахь хүн юм. Тэр бол Бурхан Өөрөө, Эцэг Хүү хоёртой эн тэнцүү. Түүний гол үүрэг бол Бурханыг алдаршуулж, Есүс Христийг гэрчлэх явдал юм.

Ариун Сүнс мөн хүмүүсийг нүгэл, зөвт байдал, шүүлтийг буруутгадаг. Тэрээр итгэгчдийг тайвшруулж, тэдэнд хүч чадал, удирдамж, мэргэн ухааныг өгдөг.

Ариун Сүнс бол хүн мөн үү

Ариун Сүнсний тухай ярихад Ариун Сүнсний тухай ярихад маш их маргаан гардаг. Тэр ньхүн. Ариун Сүнс бол хүн биш гэдэгт итгэдэг хүмүүс Тэр бол зүгээр л дэлхийд оршдог хувийн бус хүч гэж маргаж байна.

Нөгөө талаараа, Ариун Сүнс бол хүн мөн гэдэгт итгэдэг хүмүүс Тэр бол Бурхан Эцэг, Есүс Христ хоёрын нэгэн адил хүн мөн гэж маргадаг.

Жишээ нь: Үйлс 13:2-оос “Ариун Сүнс “Миний дуудсан ажилд Барнаб, Саул хоёрыг тус тусад нь өг” гэж хэлснийг бид харж байна.” Энэ хэсэг Ариун Сүнс хувийн бодолтой бөгөөд бидэнтэй харилцаж чадна гэдгийг тодорхой харуулж байна.

Үүнээс гадна, 1 Коринт 2:10-11-ээс Ариун Сүнс бидний бодлыг мэддэг гэдгийг бид харж байна: “Харин Бурхан эдгээр зүйлийг бидэнд Сүнсээр илчилсэн, учир нь Түүний Сүнс бүх зүйлийг эрж хайдаг... Түүний доторх сүнснээсээ өөр өөрийнхөө тухай мэддэг үү?"

Эдгээр шүлгүүд нь Ариун Сүнс зөвхөн хувийн бодолтой байдаг төдийгүй бидний бодлыг мэддэг, зөвхөн хүний ​​хийж чадах зүйл гэдгийг харуулдаг. Тэгэхээр энэ бүхэн юу гэсэн үг вэ?

Ариун Сүнс бол үнэхээр хүн бөгөөд Бурхан Эцэг, Есүс Христ хоёрын нэгэн адил нэг хүн гэдэг нь Судраас тодорхой харагдаж байна.

Энэ нь бид бусад хүнтэй харьцдаг шиг Түүнтэй хувийн харилцаатай байж чадна гэсэн үг. Бид Түүнтэй ярилцаж, Түүний дуу хоолойг сонсож, амьдралдаа удирдамж гуйх боломжтой.

Та Ариун Сүнстэй хувийн харилцаатай юу? Үгүй бол өнөөдөр цаг гаргаж яагаад болохгүй гэжТүүнийг илүү сайн мэдэх үү?

Еврей хэл дээрх Ариун Сүнс

Еврей Библид Руах ХаКодеш нь ихэвчлэн бошиглол, мэргэн ухаантай холбоотой байдаг. Энэ нь Мосе, Самсон зэрэг хүмүүст ер бусын зүйлсийг хийх боломжийг олгодог зүйл юм. Гэхдээ энэ нь бас хэнд ч тохиолдож болох зүйл,

Мөн_үзнэ үү: Чичирдэг морь нь сүнслэг утга учир

Бид Дамаск хүрэх замд Саул Паул болон хувирсан тухай түүхээс харж болно. Руах ХаКодеш бол Бурханы хүч чадал, удирдамжийг ашиглах боломжийг бидэнд олгодог Бурханы бэлэг юм. Энэ нь бид энэ ертөнцөд ганцаараа биш бөгөөд Тэр үргэлж бидэнтэй хамт байдгийг сануулж байна.

Дүгнэлт

Ариун Сүнс хүчтэй бөгөөд эелдэг нэгэн учраас галын тагтаатай адил юм. Энэ нь хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг даван туулах хүч чадал, Бурхан бидэнтэй үргэлж хамт байдаг гэдгийг мэдэхэд тайтгарлыг өгч чадна.
John Burns
John Burns
Жереми Круз бол хувь хүмүүст оюун санааны аялалаа эхлүүлэхэд нь сүнслэг мэдлэг, нөөцийг олж авахад нь туслах зорилготой туршлагатай сүнслэг эмч, зохиолч, багш юм. Сүнслэг байдлын төлөө чин сэтгэлээсээ хүсэл тэмүүлэлтэй Жереми бусдыг дотоод амар амгалан, бурханлаг холбоог олоход нь урамшуулж, чиглүүлэхийг зорьдог.Төрөл бүрийн оюун санааны уламжлал, зан үйлийн арвин туршлагатай Жереми зохиолдоо өвөрмөц үзэл бодол, ойлголтыг авчирдаг. Тэрээр эртний мэргэн ухааныг орчин үеийн техниктэй хослуулж, оюун санааны цогц хандлагыг бий болгох хүч чадалд бат итгэдэг.Жеремигийн "Сүнсний мэдлэг ба нөөцөд хандах" блог нь уншигчдад үнэ цэнэтэй мэдээлэл, зааварчилгаа, оюун санааны өсөлтөө сайжруулах хэрэгслүүдийг олж авах боломжтой иж бүрэн платформ болж өгдөг. Жереми бясалгалын янз бүрийн арга техникийг судлахаас эхлээд эрчим хүчний эдгэрэлт, зөн совингийн хөгжлийн талбарт гүн гүнзгий нэвтэрч орох хүртэл уншигчдынхаа олон янзын хэрэгцээнд нийцсэн өргөн хүрээний сэдвүүдийг хамардаг.Энэрэнгүй, өрөвдөх сэтгэлтэй хүний ​​хувьд Жереми сүнслэг замд гарч болох бэрхшээл, саад бэрхшээлийг ойлгодог. Тэрээр өөрийн блог болон сургаал номнуудаараа дамжуулан хувь хүмүүст оюун санааны аялалаа хялбар, нигүүлсэлтэйгээр туулахад нь тусалж, тэднийг дэмжих зорилготой юм.Жереми зохиол бичихээс гадна мэргэн ухаанаа хуваалцдаг, илтгэгч, семинарын чиглүүлэгч юм.дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа үзэгчидтэй танилцах. Түүний дулаахан, сэтгэл татам байдал нь хувь хүмүүст суралцах, өсөж хөгжих, дотоод сэтгэлтэйгээ холбогдох хүмүүжлийн орчныг бүрдүүлдэг.Жереми Круз нь оюун санааны эрэл хайгуул хийж буй хүмүүсийн дунд эв нэгдэл, харилцан уялдаа холбоог бий болгох, эрч хүчтэй, дэмжигч оюун санааны нийгэмлэгийг бий болгоход зориулагдсан. Түүний блог нь уншигчдыг өөрсдийн оюун санааны сэргэлт рүү чиглүүлж, байнга хувьсан өөрчлөгдөж буй сүнслэг байдлын ландшафтыг чиглүүлэхэд шаардлагатай багаж хэрэгсэл, нөөцөөр хангадаг гэрлийн гэрэлт цамхаг болж үйлчилдэг.